Image

Deze preek is gegeven door:

Casper Moerland

Bekijk meer preken van Casper Moerland →
 • Hebreeën 10:4-9

  Hebreeën 10

  410:4 Hebr. 9:13bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonden bevrijden.

  510:5-7 Ps. 40:7-9Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld:‘Offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven;

  6brand- en reinigingsoffers behaagden u niet.

  7Toen heb ik gezegd: “Hier ben ik,” want dit staat in de boekrol over mij geschreven: “Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.”’

  8Eerst zegt hij: ‘Offers en gaven hebt u niet verlangd, brand- en reinigingsoffers behaagden u niet’ – daarmee bedoelt hij de offers die volgens de wet worden gebracht.

  9Dan zegt hij: ‘Hier ben ik, ik ben gekomen om uw wil te doen,’ waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn.

 • Hebreeën 9:1-9

  Hebreeën 9

  91Het eerste verbond (9:1) Het eerste verbond – Andere handschriften lezen: ‘Ook het eerste verbond’. bevatte bepalingen voor de rituelen van de dienst en het aardse heiligdom.

  29:2 Ex. 25:23-26:302 Kron. 13:11De voorste tent, die is ingericht met de lampenstandaard en de tafel voor de toonbroden, wordt het heilige genoemd.

  39:3 Ex. 26:31-33Achter het tweede voorhangsel bevindt zich de tent die het allerheiligste genoemd wordt.

  49:4 Ex. 16:32-3425:10-1630:1-6Num. 17:23-25Deut. 10:3-5Daar staan het vergulde reukofferaltaar en de ark van het verbond, die langs alle zijden met goud overtrokken is en waarin zich de vergulde kruik met het manna, Aärons staf die gebloeid heeft en de platen met de verbondstekst bevinden;

  59:5 Ex. 25:18-22daarop staan de cherubs als teken van Gods majesteit, zij bedekken de verzoeningsplaat met hun schaduw. Op dit alles kunnen we nu niet in detail ingaan.

  69:6 Num. 18:1-7In het aldus ingerichte heiligdom gaan de priesters voortdurend de voorste tent binnen om hun dienst te vervullen,

  79:7 Ex. 30:10Lev. 16:2-34maar in de tweede tent gaat alleen de hogepriester binnen, slechts eenmaal per jaar en nooit zonder het bloed dat hij offert voor zichzelf en voor de zonden die het volk uit onwetendheid heeft begaan.

  8Hiermee maakt de heilige Geest duidelijk dat de weg naar het hemelse heiligdom niet zichtbaar is zolang de eerste tent nog dienstdoet.

  9Dit alles is een zinnebeeld voor de huidige tijd: er worden daar gaven en offers gebracht die het geweten van degenen die ze opdragen niet tot volmaakte zuiverheid kunnen brengen;

 • Hebreeën 10:16-21

  Hebreeën 10

  1610:16-17 Jer. 31:33-34Hebr. 8:10-12‘Dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten – spreekt de Heer: In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven,’

  17en even verder staat er: ‘Aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken.’

  18Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig.

  19Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom,

  2010:20 Hebr. 6:19-20omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen.

  2110:21 Zach. 6:11-12We hebben nu een hogepriester die dienstdoet in het huis van God;

 • Jesaja 32:17

  Jesaja 32

  17Dan zal de gerechtigheid vrede stichten, ze brengt rust en vertrouwen voor altijd.