Geen video beschikbaar image
PREKEN

Power Boost

Casper Moerland

3 november 2018

Image

Deze preek is gegeven door:

Casper Moerland

Bekijk meer preken van Casper Moerland →
 • Romeinen 8:1-8

  Romeinen 8

  81Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. (8:1) worden niet meer veroordeeld – Andere handschriften lezen: ‘worden niet meer veroordeeld en laten hun leven niet langer beheersen door hun eigen wil, maar door de Geest’.

  28:2 2 Kor. 3:17De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.

  38:3 2 Kor. 5:21Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend,

  4opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest.

  5Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil.

  6Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.

  7Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat.

  8Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen.

 • 2 Korintiërs 10:5

  2 Korintiërs 10

  5en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen

 • Hebreeën 9:1-14

  Hebreeën 9

  91Het eerste verbond (9:1) Het eerste verbond – Andere handschriften lezen: ‘Ook het eerste verbond’. bevatte bepalingen voor de rituelen van de dienst en het aardse heiligdom.

  29:2 Ex. 25:23-26:302 Kron. 13:11De voorste tent, die is ingericht met de lampenstandaard en de tafel voor de toonbroden, wordt het heilige genoemd.

  39:3 Ex. 26:31-33Achter het tweede voorhangsel bevindt zich de tent die het allerheiligste genoemd wordt.

  49:4 Ex. 16:32-3425:10-1630:1-6Num. 17:23-25Deut. 10:3-5Daar staan het vergulde reukofferaltaar en de ark van het verbond, die langs alle zijden met goud overtrokken is en waarin zich de vergulde kruik met het manna, Aärons staf die gebloeid heeft en de platen met de verbondstekst bevinden;

  59:5 Ex. 25:18-22daarop staan de cherubs als teken van Gods majesteit, zij bedekken de verzoeningsplaat met hun schaduw. Op dit alles kunnen we nu niet in detail ingaan.

  69:6 Num. 18:1-7In het aldus ingerichte heiligdom gaan de priesters voortdurend de voorste tent binnen om hun dienst te vervullen,

  79:7 Ex. 30:10Lev. 16:2-34maar in de tweede tent gaat alleen de hogepriester binnen, slechts eenmaal per jaar en nooit zonder het bloed dat hij offert voor zichzelf en voor de zonden die het volk uit onwetendheid heeft begaan.

  8Hiermee maakt de heilige Geest duidelijk dat de weg naar het hemelse heiligdom niet zichtbaar is zolang de eerste tent nog dienstdoet.

  9Dit alles is een zinnebeeld voor de huidige tijd: er worden daar gaven en offers gebracht die het geweten van degenen die ze opdragen niet tot volmaakte zuiverheid kunnen brengen;

  10het gaat alleen om voedsel, drank en rituele wassingen, om bepalingen over uiterlijkheden die slechts gelden tot aan de nieuwe orde.

  119:11 Hebr. 4:149:24Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht: hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent – die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping –

  12voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven.

  139:13 Lev. 16:15-16Num. 19:17-19Hebr. 10:4Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe,

  14hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God?

 • Titus 2:11-15

  Titus 2

  112:11 2 Tim. 1:10Tit. 3:4Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen.

  12Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven,

  13in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. (2:13) van de grote God en van onze redder Jezus Christus – Ook mogelijk is de vertaling: ‘van onze grote God en redder Jezus Christus’.

  142:14 Deut. 4:207:6Ps. 130:8Ezech. 37:231 Tim. 2:61 Petr. 2:9Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.

  152:15 1 Tim. 4:12Gebruik je gezag om dit te verkondigen, moedig aan en wijs terecht. Laat niemand op je neerkijken.

 • Galaten 5:24-25

  Galaten 5

  245:24 Rom. 6:6Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.

  255:25 Rom. 8:14Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.

 • 1 Korintiërs 2:14-16

  1 Korintiërs 2

  14Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld.

  15Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij door niemand beoordeeld.

  162:16 Jes. 40:13Rom. 11:34Er staat immers geschreven: ‘Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen?’ Welnu, onze gedachten zijn die van Christus.