image
PREKEN

Reckless grace - our greatest hope

Casper Moerland

17 maart 2019

Image

Deze preek is gegeven door:

Casper Moerland

Bekijk meer preken van Casper Moerland →
 • Romeinen 15:8-13

  Romeinen 15

  8Ik bedoel dit: Christus is een dienaar van de Joden geworden om hun te tonen dat God trouw is en om de beloften aan de aartsvaders te vervullen,

  915:9 2 Sam. 22:50Ps. 18:50maar hij is ook gekomen om de heidenen in staat te stellen God te loven om zijn barmhartigheid, zoals geschreven staat: ‘Daarom zal ik u prijzen onder de heidenen, psalmzingen ter ere van uw naam.’

  1015:10 Deut. 32:43En verder staat er: ‘Verheug u, heidenen, samen met zijn volk.’

  1115:11 Ps. 117:1En er staat ook: ‘Loof de Heer, alle heidenen; prijs hem, alle volken.’

  1215:12 Jes. 11:10Op. 5:522:16En verder zegt Jesaja: ‘Isaï zal een telg voortbrengen: hij die komt om over de heidenen te heersen; op hem zullen zij hun hoop vestigen.’

  13Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.

 • Johannes 9:1-3

  Johannes 9

  91In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was.

  2Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’

  3‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden.

 • Galaten 1:13-16

  Galaten 1

  131:13 Hand. 8:322:3-41 Kor. 15:9Filip. 3:5-6U hebt gehoord hoe ik vroeger volgens de Joodse godsdienst leefde, dat ik de gemeente van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien.

  14Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie en zette mij vol overgave in voor de tradities van ons voorgeslacht.

  151:15 Jes. 49:1Jer. 1:5Rom. 1:1Maar toen besloot God, die mij al vóór mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen,

  161:16 Hand. 9:3-6,1513:4722:21zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Ik heb toen geen mens om raad gevraagd

 • Lucas 16:10-13

  Lucas 16

  10Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat.

  11Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen?

  12En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt?

  1316:13 Mat. 6:24Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.’

 • Matteüs 6:19-25

  Matteüs 6

  196:19-21 Luc. 12:33-346:19 Jes. 51:8Jak. 5:2-3Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen.

  206:20 Mat. 19:21Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen.

  21Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

  226:22-23 Luc. 11:34-36Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn.

  236:23 Pred. 2:14Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!

  246:24 Luc. 16:13Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.

  256:25-34 Luc. 12:22-316:25 Ps. 55:23Filip. 4:6Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?

 • 2 Korintiërs 9:5-8

  2 Korintiërs 9

  5Dus daarom vond ik het nodig de broeders te vragen vooruit te gaan. Dan kunnen ze de gift die u al hebt toegezegd, nog voor mijn komst inzamelen, zodat deze niet hoeft te worden bijeengeschraapt wanneer ik aankom, maar als een gulle gave klaarligt.

  69:6 Spr. 11:24Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.

  7Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.

  8God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.

 • Johannes 17:22

  Johannes 17

  22Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij:

 • Efeziërs 2:10-13

  Efeziërs 2

  10Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.

  11Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn –

  122:12 Rom. 9:4bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God.

  13Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed.